จ้างงานคนพิการ ม.33 และ ม.35 คืออะไร

               หากเป็นในต่างประเทศโดยเฉพาะแถบยุโรป หรือประเทศที่เจริญแล้ว มีการบัญญัติขึ้นมาว่า “คนพิการต้องมีโอกาสได้ทำงานเมือนคนทั่วไป ” เ… อ่านต่อ